Sökning: "Mammor"

Visar resultat 11 - 15 av 323 uppsatser innehållade ordet Mammor.

 1. 11. Prevention i samband med graviditetsdiabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Laila Andersson; Cemile Oskarsson Is; [2019]
  Nyckelord :graviditetsdiabetes; prevention; typ 2 diabetes; motivation; kunskap; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. LÄS MER

 2. 12. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 3. 13. Ensam mamma i en tvåsam värld : En kvalitativ intervjustudie om hur ensamstående mödrar påverkas av tvåsamhetsnormen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Sara Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Ensamstående mammor; tvåsamhetsnorm; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : De ensamstående mammorna är en heterogen grupp som kan verka osynlig i vårt samhälle. Detta är en grupp människor som, på grund av samhällets starka förväntan om ett tvåsamt leverne, ifrågasätts. LÄS MER

 4. 14. "Mammor ska sitta på läktaren" : Kvinnliga tränares upplevelser av ledarskap inom friidrottseliten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Hansen; [2019]
  Nyckelord :Equality; leadership; gender; track and field; Jämställdhet; ledarskap; genus; friidrott;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga tränare på elitnivå inom svensk friidrott, upplever sin roll som ledare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare undersöks hur jämställdhetsarbetet inom svensk friidrott ser ut och hur det ska kunna utvecklas. LÄS MER

 5. 15. Jag är en lite annorlunda tjej för jag gillar såhär deckare” - En kvalitativ studie om genus och tioåringars uppfattningar om läsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Hedström; [2018-08-06]
  Nyckelord :Läsning; läsförmåga; genus; normer; maskuliniteter; femininiteter; genusteori; motivation; interaktion; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförmåga är avgörande för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt visar forskning att pojkar som grupp läser mindre och med en mindre utvecklad läsförmåga än flickor. Att pojkar tenderar att utveckla en svagare läsförmåga är något som uppmärksammats av såväl forskare som i media. LÄS MER