Sökning: "Mammor"

Visar resultat 6 - 10 av 319 uppsatser innehållade ordet Mammor.

 1. 6. Vårdnadstvister - En rättsfallsanalys av hur förälderns kön påverkar rättens bedömning i vårdnadsfrågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Ahl; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt lag har ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det kan tyckas att dessa grundläggande tankarna om barnets rättigheter som stadgas i de inledande bestämmelserna i 6 kap. LÄS MER

 2. 7. Lagom är bäst : Mammors erfarenhet av små barns skärmanvändning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Klint; Caroline Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :screentime; experience; mothers; preeschool child; mediause;

  Sammanfattning : Enligt forskning har skärmanvändning stor påverkan på små barn. Med små barn menar vi barn mellan 0–6 år. Mer stillasittande, dålig sömn, försämrad syn och negativ inverkan på det sociala samspelet är några av de områden som påverkas negativt. LÄS MER

 3. 8. Prevention i samband med graviditetsdiabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Laila Andersson; Cemile Oskarsson Is; [2019]
  Nyckelord :graviditetsdiabetes; prevention; typ 2 diabetes; motivation; kunskap; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. LÄS MER

 4. 9. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 5. 10. "Mammor ska sitta på läktaren" : Kvinnliga tränares upplevelser av ledarskap inom friidrottseliten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Hansen; [2019]
  Nyckelord :Equality; leadership; gender; track and field; Jämställdhet; ledarskap; genus; friidrott;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga tränare på elitnivå inom svensk friidrott, upplever sin roll som ledare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare undersöks hur jämställdhetsarbetet inom svensk friidrott ser ut och hur det ska kunna utvecklas. LÄS MER