Sökning: "Managementconsultant"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Managementconsultant.

  1. 1. Konsultyrket - en flexibel anställningsform : Om arbetssituation och organisationstillhörighet.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Sanna Brickstad; Sara Brinkenberg; [2012]
    Nyckelord :Organizational commitment; Organizational affiliation; Managementconsultant; Organizational identification; Flexibility; Motivation; Company culture; Organisationstillhörighet; Engagemang; Managementkonsult; Organisationsidentitet; Flexibilitet; Motivation; Företagskultur;

    Sammanfattning : Konsultyrket är en modern anställningsform som har vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden i takt med dess förändring och företagens ökade behov avflexibilitet. Då en konsult är anställd på ett konsultföretag men har uppdrag ute hos olika kundföretag, kan denne antas tillhöra flera organisationer samtidigt. LÄS MER