Sökning: "Mandatory disclosure rules"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Mandatory disclosure rules.

 1. 1. En konstitutionell proportionalitetsbedömning av: inhemska regler om obligatorisk rapporteringsplikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Stenström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mandatory disclosure rules; MDR; Rapporteringspliktiga arrangemang; Proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar obligatorisk rapporteringsplikt avseende svenska inhemska skatteupplägg som presenterades i betänkandet SOU 2018:91 och byggde på EU:s direktiv 2018:822 angående obligatorisk rapporteringsplikt (”mandatory disclosure rules” eller ”MDR”). Av betänkandet framgår ett lagförslag som innehåller inhemska regler. LÄS MER

 2. 2. Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; DAC 6; Internationell beskattning; Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagförslaget om rapporteringsplikt för skatterådgivare enligt proposition 2019/20:74. I uppsatsen ställs lagförslaget mot ett rättssäkerhetsperspektiv för att utröna huruvida förslagna bestämmelser i propositionen är att anse som rättssäkra eller inte. .. LÄS MER

 3. 3. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER

 4. 4. Tvingande rapportering och informationsutbyte som verktyg mot aggressiv skatteplanering - Att hjälpa eller stjälpa legitimiteten i skattesystemet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; förvaltningsrätt; allmän rättslära; EU-rätt; finansrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 antogs direktiv (EU) 2018/882 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 6). Direktivet är en del av EU:s administrativa samarbete på beskattningsområdet och är till stora delar inspirerat av OECD:s arbete mot skatteplanering, aggressiv skatteplanering och skatteflykt. LÄS MER

 5. 5. Tipping of Justitia’s Scale: The Compatibility of Mandatory Disclosure for Intermediaries with the Right against Self-Incrimination and the Right to Confidentiality

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elke Schwär; [2018]
  Nyckelord :DAC6; Directive on Administrative Cooperation 2011 16 EU; mandatory disclosure; intermediaries; tax transparency; reportable cross-border arrangements; right against self-incrimination; right to confidentiality; human rights; fundamental rights; Charter of Fundamental Rights of the European Union; Article 6 ECHR; Article 8 ECHR; Article 47 CFREU; Article 7 CFREU; European Convention on Human Rights; aggressive tax planning; criminal charges; penalties; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human rights are the basis by which the dignity of the human being is guaranteed. This is especially important in the relationship between persons and governments, who on the one hand have great power in form of legislation over these persons, but on the other hand must ensure the protection of human rights. LÄS MER