Sökning: "Manliga normen"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Manliga normen.

 1. 1. Utifrån vilka normer utformar vi vårt transportsystem? : Jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar transport i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Malm; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Hållbar transport; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det transportsystem vi har idag är till stor del uppbyggt kring bilen, vilket har blivit problematiskt av miljömässiga skäl. Men även ur bland annat jämställdhetssynpunkt, främst eftersom män kör och äger bil i större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Vadå, är det okej att se olika ut? : En semiotisk bildanalys av två klädföretags samarbeten med influencers i förhållande till kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Rydén; Josefin Zackrisson; [2020]
  Nyckelord :Body positivism; influencer; Instagram; narrow-mindedness; semiotics; social comparison; the male gaze  ; Kroppspositivism; influencer; Instagram; smalhetsideal; semiotik; social jämförelse; den manliga blicken;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker porträtteringen av den normativa kvinnokroppen på plattformen Instagram till följd av trenden kroppspositivism. Syftet med vår studie är att genom en semiotisk bildanalys, undersöka huruvida två klädföretag följer trenden kroppspositivism i sina samarbeten med influencers på Instagram. LÄS MER

 3. 3. Grattis på internationella kvinnodagen : En undersökning om jämställdhet och genus genom gestaltandet av kvinnan via media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmy Blom; Josefin Bäck; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; gestaltning; 8 mars; internationella kvinnodagen;

  Sammanfattning : Sedan grundandet av internationella kvinnodagen har kvinnor givits utrymme att framföra åsikter och förslag för ett jämställt samhälle. Den här undersökningen kastar ljus på hur genus, kvinnan och kvinnofrågor gestaltas och kommuniceras under internationella kvinnodagen, samt om det skett någon förändring i kommunikation mellan åren2014-2020. LÄS MER

 4. 4. Genus och sexualitet i läromedel : En jämförande analys av två gymnasieläromedel för svenska som andraspråk 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessika Herrán Stålenbring; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; svenska som andraspråk; gymnasiet; sexualitet; könsidentitet; genus; heteronormativitet; innehållsanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument är tydliga gällande inkluderande av samtliga elever oavsett sexualitet, kön eller eventuell könsöverskridande identitet. Med utgångspunkt i detta och de båda begreppen genus och könsroller var studiens syfte att undersöka hur genus, sexualitet och identitet framställs i två undersökta läromedel för svenska som andraspråk på gymnasiet (Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 samt Svenska som andraspråk 2 & 3). LÄS MER

 5. 5. “ I början vinner man alltid ”. En kvalitativ intervjustudie om män som under någon period upplevt svårare former av spelproblem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristoffer Rydin; Sara Tahmirpour; [2019-10-07]
  Nyckelord :Spelberoende; genus; stigma; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka mäns inträde i spel om pengar och hur män som undernågon period upplevt svårare former av spelproblem skildrar sitt spelande. Empirin bestod avfem semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med män som under någon period upplevtsvårare former av spelproblem. LÄS MER