Sökning: "Manliga normer"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden Manliga normer.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Det (o)manliga sociala arbetet : En litteraturöversikt kring män, maskulinitet och deras positioner inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Edvin Eldelid; Ian Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :men; social work; female-dominated profession; masculinity; social worker; hegemonic masculinity; män; socialt arbete; kvinnodominerat yrke; maskulinitet; socionom; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om mäns positioner i socialt arbete samt hur genus påverkar yrkesutövningen. Studiens metod är en allmän litteraturöversikt och dess empiriska material består av elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Ett villkorat ledarskap : Kvinnliga chefers upplevda hinder och möjligheter till fortsatt karriär

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Svärd; [2022]
  Nyckelord :jämställdhet; kvinnliga chefer; stereotyper; familjeansvar; normer; avancemang;

  Sammanfattning : Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på högre chefsnivåer även i relativt sett jämställda länder som Sverige. Vilka hinder och möjligheter till fortsatt karriär som kvinnliga chefer själva upplever är den fråga som denna uppsats söker svar på. LÄS MER

 4. 4. Varför släpps inte kvinnorna in? : En studie om strukturella barriärer som bidrar till kvinnlig underrepresentation på ledande positioner inom fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Lagergren; Nellie Johansson; [2022]
  Nyckelord :Women; Leadership; Stereotypes; Gender Roles; Sports; Sports Organizations; Soccer; Kvinnor; ledarskap; stereotyper; könsroller; sport; sportorganisationer; fotboll;

  Sammanfattning : Trots att intresset för damfotboll i Sverige har växt sig allt starkare de senaste åren, är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll såväl som inom idrotten i stort. Studiens syfte har varit att öka förståelsen för kvinnors upplevelser och erfarenheter av att verka på ledande positioner inom fotbollsföreningar för att i förlängningen öka förståelsen för varför kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll. LÄS MER

 5. 5. Giftiga män på farliga platser : En kvalitativ studie om toxisk maskulinitet i skräckfilmserien Saw

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Simone Hansson Forsman; [2022]
  Nyckelord :filmanalys; närläsning; Saw; genusvetenskap; hegemoni; skräckfilm; könsroll; toxisk maskulinitet; norm; mansroll; tortyrporr;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur ett extremt uttryck för hegemonisk maskulinitet påverkar olika rollfigurer och deras beslutsfattande i filmen Saw II. Filmen har analyserats utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv med fokus på maskulinitetsstudier. LÄS MER