Sökning: "Mans kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Mans kvinna.

 1. 1. "En kvinna kan inte utföra en mans arbete" : En studie om hur kvinnor och mäns normer & värderingar påverkar jämställdhet inom hantverkaryrkena

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lavin Hussein; Rami Ikzer; [2019]
  Nyckelord :Inequality; standards; craftsmen; production.; Jämställdhet; normer; hantverkare; byggproduktion.;

  Sammanfattning : The construction business is one of the most male-dominant industries in Sweden, where the majority of the workers are men. Since the industry is associated with dirt, provocative jokes and heavy lifting many tend to picture a man as a construction worker. LÄS MER

 2. 2. Att vara kvinna i högskolevärlden : Hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en mans- respektive kvinnodominerad sektion i högskolevärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Carces; Aikaterini Sanida; [2017]
  Nyckelord :gender segregation; university; women; male dominated; female dominated; experience; könssegregering; högskola; kvinnor; mansdominerad; kvinnodominerad; upplevelse;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förekommer könssegregering på arbetsmarknaden, vilket gör att kvinnor och män har skilda yrken. En del yrken betraktas som manliga och andra som kvinnliga. Trots detta väljer en del kvinnor ändå att arbeta inom mansdominerade arbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. I grund och botten kanske inte det viktigaste är det som sägs utan hur man möts : En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter i möten med kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Linnea Johansson; Ida Wallinder; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; mäns våld mot kvinnor; möte; samverkan; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka olika yrkesverksammas erfarenheter kring hur de i sin yrkesroll möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Studien är avgränsad till mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Leda som en lär? En kvalitativ studie om en man och en kvinna i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sophia Romée Jannert; Ida Svahn; [2017]
  Nyckelord :Ledare; könsroller; könsnormer; manligt; kvinnligt; identitet och fantasi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur en man respektive en kvinna beskriver sina ledaregenskaper och ledarstilar jämfört med vad de faktiskt gör i praktiken. För att besvara syftet har vi utgått från följande frågeställningar: hur överensstämmer en mans och en kvinnas beskrivningar om sina ledaregenskaper och ledarstilar med vad de gör i praktiken samt hur en man och en kvinna i ledarpositioner påverkas av normer om hur manliga och kvinnliga ledare bör vara? Den här studien har utgått från en kvalitativ metod där två semistrukturerade intervjuer samt en och en halv arbetsdags observation genomfördes per respondent för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER

 5. 5. Vems historia talar vi om? : En kvalitativ studie om kvinnliga elevers möjligheter att identifiera sig med den historieundervisning som sker i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tommy Palmér; [2017]
  Nyckelord :History; Upper secondary school; Sweden; Female; Male; Pupils; School; Classroom; Historia; Gymnasiet; Sverige; Kvinna; Man; Elever; Skola; Klassrum;

  Sammanfattning : This study is based on interviews and aims to shed some light upon the teaching of history in the swedish upper secondary school. Is it possible for the female pupils, to identify themself with the way it's presented? There's been different studies regarding how women are portrayed in the history books, are they there at all or are they forgotten? I interviewed eight female pupils to find out if they could indentify themself with the subject, and if not, what could we do as teacher to make it more relevant for them and easier to indentify themself with the subject? The results shows that most of them can't indentify themself with the subject, feeling that it's a mans world - nothing to do with them. LÄS MER