Sökning: "Marc Bellander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marc Bellander.

  1. 1. Social Return on Investment : ett verktyg för intern styrning och extern kommunikation: positiva och negativa aspekter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marc Bellander; Gunnel Cedervall; [2015]
    Nyckelord :Social Return on Investment; SROI; extern kommunikation; intern styrning; social redovisning; Triple Bottom Line;

    Sammanfattning : Finansiella mått har traditionellt sett använts som indikator på värde. Behovet att inkludera fler dimensioner av värde har resulterat i verktyget Social Return on Investment (SROI), vilket uttrycker sociala och miljömässiga investeringar i monetära termer. SROI är under utveckling och det finns olika perspektiv på användningsområden. LÄS MER