Sökning: "Marc Fridén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marc Fridén.

  1. 1. Förpackningsdesign- en studie om den svenska mineralvattenmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Sjöberg; Daniel Lohff; Marc Kachemir; [2006]
    Nyckelord :Förpackningsdesign; mineralvatten; visuell kommunikation; design; förpackning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Varför i hela friden ska man köpa vatten när det finns gratis i kranen? Försäljningen av mineralvatten i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren, vilket är en särskilt intressant företeelse eftersom vårt kranvatten är av mycket god kvalitet. Denna tankeställare ligger till grund för vårt problemområde. LÄS MER