Sökning: "Marc Robert Fauvrelle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marc Robert Fauvrelle.

  1. 1. Förvar och rätten till frihet för brottsutvisade utlänningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Marc Robert Fauvrelle; [2018]
    Nyckelord :Förvar; frihetsberövande; rätten till frihet; utlänning; utvisning; brott; verkställighetshinder; mänskliga rättigheter; rättssäkerhet; brottsförebyggande; utlänningslagen; återvändandedirekti- vet; Europakonventionen; ICCPR; rättighetsstadgan; EU-rätt; folkrätt.;

    Sammanfattning : Under Swedish law, an alien convicted of an offence punishable by imprisonment may be sentenced to deportation if there is reason to assume that the alien will reoffend, or if the offence is so serious that the alien should not be permitted to stay. Upon release, the alien may be held in immigration detention for the purpose of enforcing the deportation order. LÄS MER