Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Ledarskapets roll för ett fungerande klassrumsklimat – ur gymnasielärares perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Katja Nikolova; Marcela Villasante; [2021-08-27]
    Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; klassrumsklimat; relationellt ledarskap;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. För att kunna uppfylla detta syfte har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts där intervjuer med sex gymnasielärare har genomförts. LÄS MER