Sökning: "Marcelo Pino Guerrero"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcelo Pino Guerrero.

  1. 1. Förankringens betydelse i ett industriellt symbiosnätverk: En kvalitativ fallstudie av den industriella symbiosen i Sotenäs Kommun

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hugo Andersson; Marcelo Pino Guerrero; [2020-07-07]
    Nyckelord :Samarbete; gemensam problemlösning; förtroende; hållbarhet; cirkulär ekonomi; industriell symbios; förankring; informationsutbyten; Collaboration; joint problem solving; trust; sustainability; circular economy; industrial symbiosis; embeddedness; information transfers;

    Sammanfattning : Background and problem discussion: In the transition to a circular economy, there needs to be a change in the approach of how companies use resources and manage their waste. A great responsibility lies with the companies that contribute to the generation of waste. LÄS MER