Sökning: "Marcelo Walter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcelo Walter.

  1. 1. Att sparera gående och cyklister

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Marcelo Walter; Ali Esmaili; [2013]
    Nyckelord :gående; fotgängare; cyklist; gång- och cykelväg; gång- och cykelbana; gc-bana; trafiksäkerhet; konflikter; separering; fältstudie; placering; flöde och konflikter flöde; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Pedestrians and cyclists are so-called unprotected road users which are sensitive in the context of road safety. When it comes to road safety focus are often placed on pedestrians-cars and cyclist-cars, in this report focus are placed on the road safety between pedestrians and cyclists. LÄS MER