Sökning: "Marcia Göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcia Göransson.

  1. 1. "Du är inte en riktig mamma om du inte ammar" -förstagångsföräldrars erfarenheter av val av uppfödningsmetod

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Marcia Göransson; Sara Holm; [2018]
    Nyckelord :Uppfödning; erfarenhet; amning; barnmorska; förstagångsföräldrar; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Enligt lag har föräldrar rätt till information om spädbarnsuppfödning som är korrekt och objektiv för att utifrån det kunna göra ett informerat val gällande metod för uppfödning. Informationen skall således behandla både amning och uppfödning med ersättning alternativt båda delar. LÄS MER