Sökning: "Marco MANGIATERRA"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marco MANGIATERRA.

  1. 1. Lubricants impact on cutting forces - Torque reduction in tapping process

    Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Marco MANGIATERRA; [2018]
    Nyckelord :Lubricant; Broaching; Cutting Fluid; Tapping; Torque; Smörjning; brotschning; skärvätskor; tappning; vridmoment;

    Sammanfattning : Bearbetningsprocesser är en viktig del av tillverkningsindustrin. Dessa företag måste kontinuerligt förbättra sina processer och göra dem mer effektiva, minska de ekologiska fotavtrycken och driftskostnaderna. Syftet med denna rapport är att förbättra en rund brotschningsprocess för ett bilföretag. LÄS MER