Sökning: "Marcus Åkerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Åkerman.

 1. 1. Homosexuellas upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marcus Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Encounter; experience; heterosexual assumptions; homosexuality; Bemötande; heterosexuella antaganden; homosexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av lastutrymme för ett konceptfordon : Utvecklingsprojekt för den designmässiga utformningen av ett måttdefinerat lastutrymme

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Åkerman Markgren; [2016]
  Nyckelord :Boot compartment; Trunk; Concept vehicle; Design; Ergonomics; Layout; Precer; Autotech; Innovationtechnics and design; Karlstad University; KAU; Bachelor engineer.; Lastutrymme; Konceptfordon; Design; Ergonomi; Utformning; Precer; Autotech; Innovationsteknik och design; Karlstad Universitet; KAU; Högskoleingenjör;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar ett utvecklingsprojekt med mål att framställa ett designförslag på utformingen av ett måttdefinerat lastutrymme. Detta sker inom ramen av ett examensarbete, omfattande 22,5 hp, som en del i högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design på Karlstads universitet. LÄS MER