Sökning: "Marcus Åqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Åqvist.

  1. 1. Lean´s påverkan på arbetsmiljön : En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :August Carlsson; Marcus Åqvist; [2019]
    Nyckelord :Lean; JIT; Muda; Implementation; Improvment; Physical Work Environment; Psychosocial Work Environment; Lean; JIT; Muda; Implementering; Förbättringsarbeten; Fysisk Arbetsmiljö; Psykosocial Arbetsmiljö;

    Sammanfattning : There are many organizations that choose to introduce Lean production in their operations, as these are the concepts that have made the greatest progress in terms of efficiency programs. Since Lean focuses on maximizing customer benefit and minimizing waste of resources in an organisation's business processes, it is often forgotten that the introduction also affects the staff. LÄS MER