Sökning: "Marcus Ahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marcus Ahlström.

 1. 1. Broadening the Reading Experience on Mobile Devices using Tilt-based Input : An Explorative Design Study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Tilt-based Interactions; Smartphones; Explorative; Reading Behaviour; Design Research; HCI;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative study aimed at the possibility of integrating tilt-based input to improve the reading experience on smartphones. Previous works from the early 2000s have been skeptical towards tilt-based navigation, deeming it unruly and imprecise. LÄS MER

 2. 2. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk Riskvärdering av Stockholms Centralstation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Wiberg; Sofie Jämtheden; Marcus Ahlström; Oskar Isaksson; [2018]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; centralstation; Stockholms Central; utrymning; personsäkerhet; Pyrosim; FDS; Pathfinder; Brandskydd; Aktiva System; Passiva System; Tåg; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; sprinkler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande projekt utfördes med anledning till att utvärdera och validera den nuvarande brandsäkerheten på Stockholms Centralstation. Detta gjordes i huvudsak med avseende på personsäkerheten, alltså behandlar inte rapporten egendomsskada samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 4. 4. Path Integral Monte Carlo Simulation of Helium-4 Nanodroplets

  Master-uppsats, KTH/Teoretisk fysik

  Författare :Marcus Ahlström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mathematical Analysis and Simulation of Shor’s Algorithm and the Quantum Fourier Transform

  Kandidat-uppsats, KTH/Teoretisk fysik; KTH/Fysik

  Författare :Peda Dizdarevic; Marcus Ahlström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 1994, Peter Shor presented an algorithm for integer factorization that used exponentiallyless operations than the most efficient known algorithm. His algorithm requiresthe use of a quantum computer, a theoretical computational device using quantum mechanicaleffects not utilized in contemporary computers. LÄS MER