Sökning: "Marcus Anstrin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Anstrin.

  1. 1. Ett begränsat internet? - Om internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Marcus Anstrin; [2018]
    Nyckelord :immaterialrätt; internetleverantörer; upphovsrättsintrång; internet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång då internetleverantörer tillhandahåller internetuppkoppling till sådant intrång. Uppsatsen har också klargjort vilka upphovsrättsintrång som kan aktualisera internetleverantörers ansvar, samt vilka åtgärder företagen kan tvingas vidta för att förhindra förevarande intrång. LÄS MER