Sökning: "Marcus Bäck Hjort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Bäck Hjort.

  1. 1. Extra anpassningar och särskilt stöd

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Marcus Bäck Hjort; Christian Lindell; [2021-02-26]
    Nyckelord :skolsvårigheter; extra anpassningar; särskilt stöd; ämneslärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Det är skolans uppgift att anpassa utbildningen så att elever utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas enligt utbildningens mål samt att skolan ska sträva efter att kompensera för eventuella skolsvårigheter inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadie- och gymnasieämneslärares förståelse av skolsvårigheter samt därtill relaterat arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER