Sökning: "Marcus Blom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marcus Blom.

 1. 1. Hinder och möjligheter med programmering i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Blom; Alexander Gidlöf; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; programmering; digital kompetens; läroplan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka praktiserande lärares syn på den läroplansförändring som skedde höstterminen 2018, där programmering införs som ett centralt innehåll i ämnena matematik och teknik.För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med fem aktiva lärare i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Integrating Monitoring Systems - Pre-Study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Marcus Blom; Kim Hammar; [2016]
  Nyckelord :Network Management; NOC; Pre-study; GUI; SNMP; Usercentered design; Human Perception Theory; MIC Nordic; Nätverksövervakning; NOC; F¨orstudie; GUI; SNMP; Användarcentrerad design; Läran om hur människor uppfattar saker och ting; MIC Nordic;

  Sammanfattning : Failures in networks that reside in business environments cause harm to organizations depending on them. Every minute of inoperativety is hurtful and as a network adminstrator you want to minimize the rates of failures as well as the time of inoperation. Therefore, a fruitful network monitoring system is of great interest for such organizations. LÄS MER

 3. 3. Träffsäkerheten i företags framåtblickande prognoser - En kvantitativ studie av bolags egna prognoser av den framtida utvecklingen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristofer Eriksson; Marcus Blom; [2012-07-02]
  Nyckelord :Företagsledning; aktieanalytiker; prognosgivning och investerare;

  Sammanfattning : Studien har undersökt prognosers trovärdighet bland svenska börsbolag. Undersökningen begränsades inte till att endast inkludera vinstprognoser utan all framåtblickande information som företagen kommunicerade analyserades. LÄS MER

 4. 4. Analytikers värdering av Goodwill -En kvalitativ studie av goodwillens betydelse vid företagsvärdering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Blom; Ludwig Fredriksson; [2012-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Time has passed since the new standards regarding goodwill were introduced. Duringthe period that occurred pre the financial crisis several companies managed to creategreat goodwill assets on their balance sheet. LÄS MER