Sökning: "Marcus Crona"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Crona.

 1. 1. Informationsöverflöd? - En studie av upplysningskrav gällande ersättningar till ledande befattningshavare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Crona; Oscar Björk; Christian Erliksson; [2008]
  Nyckelord :Årsredovisning; Upplysningskrav; Ledande Befattningshavare; OMX Large Cap; Intressenter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vi ämnar med denna studie beskriva och analysera hur publika aktiebolag presenterar information gällande ersättningar till ledande befattningshavare i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka vilka företags samt intressenters åsikter till denna redovisning är. Metod: Studien är uppbyggd av tre delstudier. LÄS MER

 2. 2. Överföringsproblematiken med ett styrinstrument – en fallstudie av Kemira Water

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Ekström; Christian Lindgren; Sven Cristea; Marcus Crona; [2007]
  Nyckelord :Key Performance Indicators; The Balanced Scorecard; ekonomistyrning; företagsförvärv; fallstudie; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de problem som kan uppstå vid en överföring av ett styrinstrument, innehållande Key Performance Indicators, från en organisation till en annan i samband med förvärv. Uppsatsen utgår från en fallstudie av ett företag i kemibranschen. LÄS MER