Sökning: "Marcus Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Marcus Davidsson.

 1. 1. Förundersökning och koncept-framtagning av kompletterande produkt till RSS fallskyddssystem : Möjliggörande applicering av RSS fallskyddssystem till tak med fotrännor

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marcus Davidsson; [2016]
  Nyckelord :Roof safety system fall protection fallskyddssystem;

  Sammanfattning : Detta är en rapportering av ett examinationsprojekt inom högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivaren och projektbeställaren var Stefan Bäckström, VD för Roofac AB. LÄS MER

 2. 2. Det återkommande grupparbetet : En studie om grupparbete som metod för lärande ur ett studentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Davidsson; Marcus Mustelin; [2015]
  Nyckelord :Grupparbete; kommunikation; lärande; socialt samspel; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka förhållningssätt till och uppfattningar om grupparbete som metod för lärande utifrån ett studentperspektiv. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med fem studenter på personalvetarprogrammets sista termin och två examinerade studenter från samma program. LÄS MER

 3. 3. Automatisk motorstyrning till vridomkopplare

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Marcus Davidsson; Anton Larsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan employer branding och identitetsskapande i organisationer - en fallstudie av ett svenskt industriföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Carlsson; Rickard Davidsson; [2013]
  Nyckelord :identifikation; employer branding; organisationsidentitet; diskurs; industriföretag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien visar att employer branding kan leda till en splittrad organisationsidentitet, uttryckt via en motsättning mellan ledningens employer branding-diskurs och anställdas interna diskurs. Detta indikerar att employer branding inte alltid spelar den roll som konceptet är avsett att göra... LÄS MER

 5. 5. ROS- Relationer och Sexualitet : En granskning av ROS- policyn på uppdrag av Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ellinor Broman; Marcus Davidsson; [2012]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Relationships; Residental care; Caregiver;

  Sammanfattning : Relationer och sexualitet utgör grundläggande behov för alla människor men detta är något som ofta förbises av omgivningen när det gäller funktionsnedsatta personer. Studiens syfte var att undersöka hur Örebro kommuns ROS- policy för bemötande av brukares känslor, relationer och sexualitet tillämpas i dagliga arbetet på boenden med särskild service inom förvaltningen för funktionshindrade. LÄS MER