Sökning: "Marcus Fritz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Fritz.

  1. 1. Influencer avoidance på Instagram -En kvalitativ studie om varför Generation Z undviker influencers som kommersiellt samarbetar med varumärken på Instagram.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elliot Samuelsson; Marcus Fritz; [2023-01-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER