Sökning: "Marcus Gauffin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Gauffin.

  1. 1. Prototyp för identifiering av teknisk skuld inom Product Lifecycle Management

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Christian Gauffin; Marcus Jonsson; [2016]
    Nyckelord :quality; rules; static analysis; quantification; kvalitet; regler; statisk analys; kvantifiering;

    Sammanfattning : Technical debt is a well known term within software development, but has not yet been implemented outside of software development. Because of this, there is no knowledge whether that is possible or not. LÄS MER