Sökning: "Marcus Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Marcus Gustafsson.

 1. 1. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Marcus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :JavaScript; framework; comparative study; code structure; JavaScript; ramverk; jämförande studie; kodstruktur;

  Sammanfattning : This study is a second year thesis in Software Engineering at the Blekinge Institute of Technology. It investigates differences between frameworks and Vanilla JavaScript according to requirements in modern web applications. Region Blekinge, a municipal institution, wanted to research a prototype for a search function for their future website. LÄS MER

 2. 2. Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Qvist Nilsson; Kim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Case Management; Design Process; Communication; Project Management; Digital ärendehantering; Projektering; Kommunikation; Projektstyrning;

  Sammanfattning : En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt informationfinns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionellakommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt attbrist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skaparkommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kim Gustafsson; Marcus Qvist Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Case Management; Design Process; Communication; Project Management; Digital ärendehantering; Projektering; Kommunikation; Projektstyrning;

  Sammanfattning : En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionella kommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt att brist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skapar kommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. LÄS MER

 4. 4. Fuzz testing for design assurance levels

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Marcus Gustafsson; Oscar Holm; [2017]
  Nyckelord :fuzz testing; testing; AFL; american fuzzy lop; DAL; design assurance level; automated testing;

  Sammanfattning : With safety critical software, it is important that the application is safe and stable. While this software can be quality tested with manual testing, automated testing has the potential to catch errors that manual testing will not. In addition there is also the possibility to save time and cost by automating the testing process. LÄS MER

 5. 5. Batterilager i kommersiella fastigheter : Lönsamhetsanalys av batterilager med hjälp av blandad heltalsprogrammering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Battery storage; economic analysis; commercial real estate; mixed integer linear programming; MILP; Batterilager; lönsamhetsanalys; kommersiella fastigheter; blandad heltalsprogrammering; MILP;

  Sammanfattning : De senaste åren har en större mängd decentraliserad och variabel energiproduktion tagit plats inom elsystemet, mer specifikt vindkraft och solkraft, och etablering av mer distribuerad produktion kommer att fortsätta i enlighet med mål från nationer och världsorganisationer att fasa ut fossila bränslen och minska på växthusgasutsläpp. I takt med nedläggning av storskaliga kraftverk baserade på fossila bränslen påverkar detta möjligheterna att möta upp elbehovet med den tillgängliga produktionen. LÄS MER