Sökning: "Marcus Hultquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Hultquist.

  1. 1. Ilska & gång : En studie om ilska i gångstilar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Marcus Hultquist; [2021]
    Nyckelord :Gångstil; ilska; arg; känslouttryck; kroppsspråk; animation;

    Sammanfattning : Detta arbete har studerat vilka egenskaper i en gångstil som var viktiga för att förmedla ilska. Egenskaperna hög hastighet, framåtlutande överkropp och knutna händer utvärderades för att se hur viktiga de var för känslouttrycket. LÄS MER