Sökning: "Marcus Källström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Källström.

  1. 1. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
    Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

    Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationeröver hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapadeen krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER