Sökning: "Marcus Kock"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Kock.

  1. 1. Tvingande eller möjliggörande målstyrning i en statlig myndighet på lokal nivå : En fallstudie på Försäkringskassan

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Marcus Kock; Soile Vilhelmsson; [2017]
    Nyckelord :Public sector; management by objectives; performance measurement; coercive and enabling management; Försäkringskassan; management design; operational management; Statliga myndigheter; förvaltningsmyndigheter; målstyrning; prestationsmätning; tvingande styrning; möjliggörande styrning; Försäkringskassan; utformning; lokal nivå;

    Sammanfattning : Det finns ett stort intresse för hur styrningen av de svenska myndigheterna är utformad och hur den påverkar deras medarbetare. De svenska myndigheterna anses i världen vara välfungerande och har som offentlig verksamhet många utmaningar inför utformningen av styrningen. LÄS MER