Sökning: "Marcus Korsgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Korsgren.

  1. 1. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
    Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER