Sökning: "Marcus Kullvén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Kullvén.

  1. 1. Integration av invandrare på arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Marcus Kullvén; Ida Köhler; [2019-03-19]
    Nyckelord :arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; integration; migration;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp. LÄS MER