Sökning: "Marcus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Marcus Nilsson.

 1. 1. Går det att bygga ett klimatneutralt sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mikael Hoel; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Klimatneutral Klimatneutrala byggnader Klimatkompensation Gröna Sjukhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt senaste IPCC-rapporten står världen inför ett stort klimatproblem. Flera organisationer arbetar aktivt på en global och nationell nivå för att bromsa in klimatförändringarna. Strävan mot klimatneutralitet är redan idag högst relevant inom byggnadssektorn för att nå målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045. LÄS MER

 2. 2. The Phenomenon of Cryptocurrency and its Implementation into Businesses

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Silvia Cristina Tufan; Marcus Nilsson; Oliver Elm; [2022]
  Nyckelord :Bitcoin; Stablecoin; Cryptocurrency; Blockchain; Smart contract; Decentralization; Foreign Exchange; International Businesses; Strategic Management; Transaction costs; Agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : While the popularity of cryptocurrencies has seen a dramatic uptick as of late, the general phenomenon still carries with it a high level of novelty. The inception of cryptocurrencies began with Bitcoin in late 2008, making its first appearance on a cryptographic community forum, posted by a yet to be identified entity carrying the pseudonym Satoshi Nakomoto. LÄS MER

 3. 3. Idrottande ungdomars upplevelse och behov av stöd : En kvantitativ studie om hur idrottande ungdomar uppfattar stöd eller press från föräldrar och tränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Marcus Nilsson; Martin Mild; [2022]
  Nyckelord :Press; stöd; behov; föräldrar; tränare; ungdomar; idrott; motivation; tränarlänkhandboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka lagidrottande ungdomars upplevelse av stöd eller press från föräldrar och tränare, samt att undersöka vilka behov av stöd som lagidrottande ungdomar har. - Upplever lagidrottande ungdomar stöd eller press från föräldrar och tränare?- Vilka behov har lagidrottande ungdomar relaterat till stöd från föräldrar och tränare?- Är det någon skillnad i upplevelse och behov av stöd eller press mellan pojkar och flickor?  Metod Denna studie har använt sig av en kvantitativ ansats, där mätinstrumentet var en enkät som delades ut till respondenterna i samband med deras idrottsträning. LÄS MER

 4. 4. Det digitala mötet och relationer : En kvalitativ studie om användningen av digitala möten på B2B-marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Holmkvist; Jonathan Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; B2B; Förtroende; Engagemang; Relationer; Kommunikation;

  Sammanfattning : Kontinuerlig förändring är något som representanter på företagsmarknaden ständigt behöver förhålla sig till och marknaden är under påfrestningen av att ständigt behöva anpassa sig. 2020 ställdes världen upp och ner i och med Covid-19-pandemins utbrott och distansarbete vilket har lett att digitala möten mellan företagsrepresentanter på B2B- makrnaden har blivit allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Analys av byxors kvalitet genom simulerad användning : En undersökning av vilka kvalitetsparametrar som förkortar en vävd byxas användningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonnah Gustafsson; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Quality analysis; standardized test methods; sustainability; woven; life span; Kvalitetsanalys; standardiserade testmetoder; hållbarhet; väv; användningstid;

  Sammanfattning : En textilprodukts produktionsprocess beräknas stå för 80% av dess totala klimatutsläpp. Produktionen förorenar både vatten och land. Ännu är inte återvinning svaret på den negativa klimat- och miljöpåverkan som den textila värdekedjan medför. LÄS MER