Sökning: "Marcus Nurminen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Nurminen.

  1. 1. Effekten av styrketräning i syfte att öka stabilitet skuldergördeln : En systematisk litteraturöversikt av randomiserade kontrollerade studier

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

    Författare :Anton Korzhavyi; Marcus Nurminen; [2021]
    Nyckelord :Skuldergördel; glenohumeralled; torakoskapularled; styrketräning; stabilitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Instabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden beror bland annat på för svag muskulatur, något som anses vara en skaderisk. För att uppnå ledstabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden är målet att bli starkare i muskulaturen som omger lederna. LÄS MER