Sökning: "Marcus Nygren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marcus Nygren.

 1. 1. Källkritik i svenskämnet för årskurs 4–6 : En  läroplansteoretisk studie om styrdokument och dess tolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marcus Nelimarkka; Rasmus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Källkritik; kritiska perspektiv; årskurs 4–6; undervisning; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. För att uppnå studiens syfte analyseras de delar av förarbeten och läroplanen för grundskolan som behandlar undervisning i källkritik för årskurs 4–6 samt sex intervjuer med grundskolelärare. LÄS MER

 2. 2. Active Noise Control with Virtual Reference Signals in an FXLMS Algorithm

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Johan Nygren; [2018]
  Nyckelord :road noise; active noise control; FXLMS; virtual reference signals; vagbuller; aktiv bullerbekampning; FXLMS; virtuella referenssignaler;

  Sammanfattning : Noise pollution from road traffic is one of the greatest environmental issues in modern day, and the social cost for road traffic noise was estimated to over 16 billion SEK per year in Sweden in2014. Passive or active control methods can be used to reduce the noise. LÄS MER

 3. 3. Lärarens roll för muntligheten i klassrummet : Hur frågor bidrar till att få eleverna muntligt aktiva i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marcus Nelimarkka; Rasmus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Open questions; closed questions; pupils´ verbal skills; teachers´questions; Öppna frågor; slutna frågor; elevers muntliga förmågor; lärares frågor;

  Sammanfattning : Elever ska få möjlighet att utveckla sina muntliga förmågor. Syftet med studien är att undersöka muntlighetskulturen i klassrummet med utgångspunkt i lärares sätt att formulera frågor i helklassundervisning. Vi fokuserar därför på att undersöka lärarens roll när det kommer till den muntliga miljön vid ett undervisningstillfälle. LÄS MER

 4. 4. Developing a Mobile Learning Application for Entrepreneurship Education in Uganda and Zambia

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Nygren; [2016]
  Nyckelord :entrepreneurship education; digital learning; mobile app; developing countries;

  Sammanfattning : Entrepreneurship educations in developing countries have not yet been able to take advantage of digital tools. The Ugandian non-profit YoungDrive has 60 coaches teaching entrepreneurship to 12 000 youth in rural areas. LÄS MER

 5. 5. Finns det bara en väg till ett personligt uttryck?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carolina Richard; Marcus Nygren; [2015]
  Nyckelord :personal expression; imitation; demonstration; knowledge about genre; singing lessons; popular music; music education; educational sciences; personligt uttryck; populärmusik; förebildning; härmning; sångundervisning; genrekunskap; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur fyra sångpedagoger beskriver hur de förhåller sig till och arbetar med personligt uttryck, härmning och förebildning samt genrekunskap och hur deras syn påverkar samverkan mellan begreppen och metoderna. Studien är av kvalitativ art och vi har använt oss av semistrukturerade frågor för att fånga pedagogernas tankar och åsikter. LÄS MER