Sökning: "Marcus Palmqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marcus Palmqvist.

 1. 1. NÅ NÄSTA NIVÅ MED GAMIFICATION En studie kring tillämpning och potentiella nyttoeffekter av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Berjaoui; Marcus Palmqvist; [2019-08-07]
  Nyckelord :gamification; nyttoeffekter; spel; spelmekanismer; tillämpning;

  Sammanfattning : Games have long engaged and motivated players and the development of technologyhas made it possible to expand its use areas. Game mechanisms are no longer usedsolely in games but can be identified in areas such as in mobile applications, workplacesand educational contexts. LÄS MER

 2. 2. Imoprtant Factors Behind Country Choice : - where to invest? -

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Sofie Palmqvist; Emmelie Marcus; Erik Fjordgren; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Master Thesis, School of Management and Economics, Växjö University.FE3014 - International Marketing Strategy, spring 2008.Title: Important Factors Behind Country Choice - Where to invest?Keywords: FDI, choice of country, market entry, factors behind country choice. LÄS MER

 3. 3. Problemområden inom dagens redovisning för onoterade K2- bolag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pierre Wiman; Magnus Pettersson; Marcus Palmqvist; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I takt med en ökad harmonisering inom EU harIFRS införts som en enhetlig redovisningsstandard för alla noterade bolag inomunionen. Onoterade bolag tillämpar nationella regler som gäller i respektivemedlemsland. LÄS MER

 4. 4. Kritiska framgångsfaktorer för ett lojalitetsprogram

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Pettersson; Marcus Palmqvist; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Utvecklandet och införandet av lojalitetsprogramhar allt sedan början på 1990-talet ökat konstant, med undantag för åren 2000-2003.Nämnda tidsperiod har inneburit en förändring av marknadsföringen, från enmasskommunikation till den personliga kommunikation som sker vialojalitetsprogrammen idag. LÄS MER