Sökning: "Marcus Princis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Princis.

  1. 1. Specialpedagogen och de nyanlända eleverna En studie om specialpedagogens reflektioner över sitt ansvar för nyanlända elever

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Liv Lindahl; Marcus Princis; [2020-01-16]
    Nyckelord :nyanlända elever; specialpedagog; interkulturell pedagogik; särskilt stöd;

    Sammanfattning : Denna studie genomfördes med syftet att undersöka hur specialpedagoger resonerar om vilket ansvar de har i skolans arbete med nyanlända elever och då främst de elever som är i behov av särskilt stöd.Utifrån detta syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem specialpedagoger med varierande grad av erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER