Sökning: "Marcus Salerno"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Salerno.

  1. 1. Mångkulturell interaktion : en rapport om mångkulturell konflikthantering på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Erica Fridlund; Marcus Salerno; [2017]
    Nyckelord :kultur; kulturskillnader; konflikt; stereotyper; Hofstede;

    Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder genom intervjuer och frågeformulär. LÄS MER