Sökning: "Marcus Skoglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Skoglund.

 1. 1. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Lanseringsstrategi Sigmastocks

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Clara Dotevall; Marcus Edman; Matilda T Hegg; Jacob Lundin; Johan Ramne; Erika Skoglund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER