Sökning: "Marcus Tömmervik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Tömmervik.

  1. 1. ”Vi pratar olika språk men här möts vi”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Marcus Tömmervik; [2018-02-09]
    Nyckelord :Translanguaging; flerspråkighet; svenska som andraspråk; social rättvisa; social praktik;

    Sammanfattning : I skolans läroplan står det att undervisningen bland annat ska utgå från alla elevers tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Trots att det skrivs fram i läroplanen kan flerspråkiga elever tvingas att rätta sig efter en enspråkig norm som i förlängningen kan leda till att eleven överger sitt förstaspråk (Cummins, 2008). LÄS MER