Sökning: "Marcus Vestlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Vestlund.

  1. 1. Feromonbaserad inventering av eklevande långhorningsarter i fem habitattyper i sydöstra Sverige

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Marcus Vestlund; [2017]
    Nyckelord :Cerambycidae; Pyrrhidium sanguineum; Poecilium alni; Poecilium pusillum; Xylotrechus antilope; GROT; feromonfälla; ek; habitat; artbevarande;

    Sammanfattning : Det intensifierade skogsbruket under de senaste 70 åren tillsammans med det ökade uttaget av avverkningsrester s.k. GROT (grenar och toppar) för biobränsleproduktion har lett till att ett flertal av Sveriges vedlevande insektsarter idag hotas av bristen på död ved. LÄS MER