Sökning: "Marcus Wahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Wahlgren.

  1. 1. Lean med hjälp av Gapmodellen: Att använda intern marknadsföring vid implementering av Lean

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Marcus Wahlgren; Niklas Delling; [2011]
    Nyckelord :lean; lean production; förändringsarbete; intern marknadsföring; gap-modellen; Social Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER