Sökning: "Marcus Waller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Waller.

  1. 1. Investeringsprocessen inom privat sjukvård - en fallstudie

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Kruusval; Marcus Barthelson; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En allmän debatt har under en längre tid bedrivits angående hur den svenska sjukvården skall vara utformad. I takt med detta har det uppkommit ett antal nya privata aktörer på den svenska sjukvårdsmarknaden. LÄS MER