Sökning: "Marcus Widenfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Widenfors.

 1. 1. Konfessionella friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marcus Widenfors; [2006]
  Nyckelord :Friskolor; fristående skolor; läroplaner; skollag; tidningar; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att genom kvalitativ metod undersöka vilka argumentsom förekommer i dagstidningars - Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet - debattartiklaroch insändare om konfessionella friskolor i relation till och i en diskussion om skollagen och värdegrunden i läroplanerna. Jag har utifrån detta syfte genomfört en litteraturöversikt, somintroducerat och orienterat mig i det som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. LÄS MER

 2. 2. Explicita och implicita attityder till överviktiga människor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Paula Olsson; Marcus Widenfors; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka explicita och implicita attityder till överviktiga människor samt om och i så fall vilken betydelse ålder, kön och vikt har i denna relation till varandra. Utifrån tidigare forskningsresultat om attityder och övervikt predicerades en skillnad mellan explicita och implicita attityder till överviktiga, där äldre har en mer negativ attityd till överviktiga än yngre, att kvinnor är mer negativa än män och underviktiga är mer negativa än normal- och överviktiga. LÄS MER