Sökning: "Margaret Pettersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margaret Pettersson.

  1. 1. Discourse and Oppression in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Fredrik Pettersson; [2010]
    Nyckelord :Male Oppression;

    Sammanfattning : .... LÄS MER