Sökning: "Margareta Ärlemar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margareta Ärlemar.

  1. 1. Utvärdering av ledarutvecklingsprogram i en svensk kommun

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Annika Huber; Margareta Ärlemar; [2011]
    Nyckelord :communication; public service; leadership; motivation; kommunikation; offentlig sektor; ledarskap; motivation;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledares upplevelse efter ett ledarutvecklingsprogram och om den eventuellt bidragit till värden för att underlätta en större organisationsförändring inom offentlig sektor samt om utbildningen kan rekommenderas till nya ledare. Utbildningens avsikt var att stärka ledarnas roller och vara ett stöd i den nya organisationens uppsatta mål. LÄS MER