Sökning: "Margareta Böörs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margareta Böörs.

  1. 1. Upplevelse av stress och psykiskt mående hos barn med övervikt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Margareta Böörs; Björn Johansson; [2015]
    Nyckelord :child; overweight; obesity; mental illness; psychological stress; barn; övervikt; fetma; psykisk ohälsa; stress;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett stort folkhälsoproblem i Sverige.  De medicinska konsekvenserna av detta kan vara allvarliga i form av bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Kunskapen om de psykologiska konsekvenserna vad gäller barnets mående och förekomst av stress är mindre. LÄS MER