Sökning: "Margareta Tiverman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margareta Tiverman.

  1. 1. ATT LÄRA UT SVENSKA TILL BARN MED ANNAT MODERSMÅL : En kvalitativ studie om hur pedagoger lär två och flerspråkiga barn svenska

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Margareta Tiverman; Sofia Harju; [2014]
    Nyckelord :Learning; two and multilingual children; conscious strategies; Inlärning; två och flerspråkiga barn; medvetna strategier;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger inom förskolans verksamhet arbetar med inlärning av det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. Med inlärning menar vi att barn aktivt och medvetet tillägnar sig något nytt som de inte har kunskap om sedan tidigare. LÄS MER