Sökning: "Margaretha Linder-Rosén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margaretha Linder-Rosén.

  1. 1. De yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen på förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Margaretha Linder-Rosén; Stephania Hultqvist; [2015]
    Nyckelord :Förskola; delaktighet; yngre barn; demokrati;

    Sammanfattning : Vi har valt att kalla detta arbete för, De yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen på förskolan med den engelska titeln, The younger children's participation in the controlled assembly of preschool. Studien har gått ut på att studera hur de yngre barnen uttrycker sin delaktighet i den styrda samlingen, detta har vi gjort genom att filma den styrda samlingen under fem tillfällen på tre olika avdelningar för barn mellan 1-3 år. LÄS MER