Sökning: "Mari Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Mari Andersson.

 1. 1. Har kost och statiner var för sig eller i kombination någon effekt på LDL och HDL?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mari Andersson; [2019]
  Nyckelord :LDL; HDL; statins; LDL; HDL; statiner; kost;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolesterol är en viktig byggsten i våra celler. Kolesterol stabiliserar cellmembranen och används bland annat till syntesen av östrogen, testosteron, kortisol och vitamin D samt för att bilda gallsyror. Kolesterol syntetiseras i levern men tas även upp via kosten. LÄS MER

 2. 2. The Politics of Adoption in Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Mari Andersson; [2018]
  Nyckelord :international adoption; Korea; gender inequality; abandoned children; orphanages; Confucianism; unwed and single mothers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the politics of adoption in Korea. A theoretical framework was adopted that address gender, culture, and power inequalities in a domestic and international context in order to understand why so many children have been given up to orphanages, and why international adoption has been and continues to be common in Korea. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevelser av att leva med synnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sabine Andersson; Mari Nyhlén; [2016]
  Nyckelord :Children; Experience; Visual impairment; Wellbeing;

  Sammanfattning : Barn med funktionsnedsättningar upplever mer problem med hälsan och lägre livskvalitet än barn utan funktionsnedsättning. En integrativ litteraturstudie användes för att beskriva och belysa barns upplevelser av att leva med synnedsättning. En analys av 13 artiklar utfördes. LÄS MER

 4. 4. Utlandstjänstgöring inom FN. Soldaters och anhörigas reflektioner om utlandstjänstgöringens påverkan på relationer, familjeliv och psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Mari Rosengren; Annika Sjöström Andersson; [2016]
  Nyckelord :overseas service; relationships; everyday life; mental illness; utlandstjänstgöring; relationer; vardagsliv; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och på vilka sätt familjerelationer förändras genom beskrivningar från parter i familjer där utlandstjänstgöring förekommer för att bidra med ökad kunskap kring bemötandet av dessa familjer. Studiens frågeställningar är följande: hur beskriver parterna relationerna i sin familj innan, under och efter utlandstjänstgöringen och hur beskriver parterna att utlandstjänstgöringen påverkat deras liv? Den metod som valts har en kvalitativ utgångspunkt med en fenomenologisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Se mig, hör mig, fråga mig... : Upplevd psykisk ohälsa under skoltiden hos personer med bipolär sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mari Andersson; Eva Jarlemyr; [2016]
  Nyckelord :mental illness; health; child; student; school nurse; psykisk sjukdom; hälsa; barn; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön. LÄS MER