Sökning: "Mari Axell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mari Axell.

  1. 1. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
    Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

    Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. LÄS MER